Terénní archeologie Muzea regionu Valašsko v roce 2017


< >


19.prosinec 2017


I v roce 2017 pokračovalo naše muzeum v provádění terénních archeologických akcí všeho druhu. Díky osvětě mezi stavebníky i laickou veřejností se zálibou v archeologii se nám daří podchytit stále víc stavebních akcí, zachránit víc náhodných nálezů a tak budovat neustále podrobnější archeologický obraz našeho regionu.

Prvním pozitivním výzkumem bylo odkrytí panské pajty na kopci Humenec u obce Hutisko-Solanec, které proběhlo ve spolupráci s Valašským muzeum v přírodě. Pajta sloužila jako sezónní přístřešek pro ovce v raném novověku. Výzkum ukázal, že šlo o rozsáhlou stavbu (13,6 x 41,4 m) na solidních kamenných základech. Největším překvapením byla masívní kamenná rampa ze štětového kamene, která by i dnes posloužila menšímu nákladnímu autu. Nadzemní části, tedy zdi a případné příčky dělící interiér stavby, nebyly doloženy, předpokládáme však dřevěnou konstrukci. Movité nálezy představovalo jen několik keramických střepů a amorfní kousky železa. Na základě výsledků výzkumu bude panská pajta rekonstruovaná v areálu rožnovského skanzenu.

Z minulého roku pokračoval výzkum rajského dvora v zašovském klášteře, kde jsme se zaměřili na objekt studny. Dnes pouhý betonový blok s pumpou byl v minulosti esteticky upraven, jak se patří na nejdůležitější objekt rajského dvoru. Kolem studny byl zděný piedestal, šesti- nebo osmiúhelníkového tvaru s pískovcovými deskami. Vedle studny byla taktéž zachycena drobná destrukce, pravděpodobně malých božích muk sloupkovitého charakteru.

Největší akcí byla přestavba kruhového objezdu u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, kde jsme doufali v odkrytí původního náměstí městečka Krásna nad Bečvou. Bohužel naše očekávání se naplnila jenom částečně, když se nám podařilo odkrýt několik ploch původního dláždění náměstí a relikty čtyř domů – ve dvou byly zachyceny i klenuté sklepy. Z movitých nálezů byl nejzajímavější deponát novověké keramiky.

V terénu pokračoval také náš projekt „Lesní sklárny na Valašsku“, v rámci kterého jsme se tento rok pokoušeli lokalizovat raně novověké sklárny v našem regionu, konkrétně v extravilánu obce Hutisko-Solanec.

Z nálezů získaných od našich spolupracovníků můžeme vyzdvihnout zejména nález malého římského depotu, který se skládal ze spony typu Almgren 67/68 a tří, pravděpodobně bronzových, kroužků. Dále byla objevena kamenná sekyrka a sekeromlat z Podolí a Kelče, patřící kultuře s nálevkovitými poháry. Nejstarším nálezem je tzv. kopytovitý klín pocházející z Komárovic.

Získaná fakta a artefakty jsou nebo budou podrobeny odbornému zkoumání v blízkých zimních měsících, kdy archeologická činnost v terénu utichá a naopak se rozvíjí aktivita muzeálního a badatelského charakteru.

Mgr. Samuel Španihel Archeolog Muzea regionu Valašsko, p. o.