Nový nález z doby římské


< >


8.listopad 2017


Díky dalšímu z našich spolupracovníků se do muzea dostal nový předmět – kovová spona ze starší doby římské, doprovázená třemi bronzovými kroužky.

Malý depot pocházející z katastru Valašského Meziříčí představuje první nález nemincového typu z doby římské na území našeho okresu, který se dostal do Muzea regionu Valašsko. Spona sloužila na spínání oděvů, na podobném principu jako dnešní brož nebo zavírací špendlík. Protože spony rychle podléhaly módě, jsou pro archeologii jedním z nejvýznamnějších prvků při vytváření chronologických a periodizačních systémů.

Několik spon z mladší doby železné již v našem muzeu máme – pocházejí z lokalit púchovské kultury, a jak již bylo zmíněno, z doby římské jde o první exemplář. Aktuální nález je označován jako spona typu Amlgren 67/68, kterou můžeme datovat do průběhu 1. století po Kristovi. Typologicky patří do skupiny noricko-panonských výrazně členitých spon. Druhá část názvu označuje jejich specifický tvar a první odkazuje na místo původu.

Noricum byla římská provincie zahrnující skoro celé dnešní Rakousko, západní část Slovinska a jihovýchodní Bavorsko. Původně keltské království bylo již v 1. století silně romanizováno. Panonie, východní soused Norica, taktéž římská provincie, se rozprostírala zejména na západní polovině Maďarska, východní půlce Slovinska a v okolí Vídně. Místní ilyrsko-keltsko-germánské obyvatelstvo bylo již také výrazně pořímštěné. Obě provincie sloužily nejenom jako základna pro římské armády, ale také jako obrovské dílny chrlící množství zboží pro obchodování s Germány žijícími severně od Dunaje.

Naše území, zdá se, nebylo osídleno, ale vzhledem k tranzitní poloze mezi římským jihem, Marobudovou říší v České kotlině a pobaltskými Germány šlo o důležitou obchodní trasu, což dokládají i nálezy římských mincí z Loučky a Zubří. Dvě spony stejného typu byly nalezeny na pohřebišti Dobřichov-Pičhora, které je spojované s Marobudovou družinou.

Bronzové odlévané kroužky jsou častým nálezem zejména v severnějších částech Evropy a mohly sloužit k různým účelům – například jako prvky opasků, anebo odpovídající průměry bývají zakomponovány do garnitur například v soupravách na rozdělávání ohně.

Samuel Španihel

Archeolog Muzea regionu Valašsko